Olars pensionärer

 

Historiska uppgifter om Olars pensionärer
15.7.2014 Pehr-Erik Bäckström


Historia

Olars började byggas i slutet av 1960-talet. Bland de nyinflyttade fanns många svenska barnfamiljer för vilka svenskspråkiga skolor och daghem var viktiga. För att främja dessa frågor grundades en förening som hette Olarssvenskar rf. Många pensionärer anslöt sig till föreningen, där de 1.10.1985 grundade en oregistrerad klubb som hette ”Pensionärsklubben inom Olarssvenskar rf”. Våren 1990 avgick 37 av klubbens 70 medlemmar på grund av inre konflikter och bildade en egen förening som registrerades 24.7.1990. Förening heter ”Pensionärsföreningen i Olars rf” och verkar ännu idag. Den ursprungliga klubben (nuvarande Olars pensionärer) fortsatte sin verksamhet under sitt gamla namn och med 33 medlemmar. Olars pensionärer grundades alltså 1.10.1985 och fyller således 30 år 2015.

Till en början samlades klubbarna till sina möten i Esbo församlingars möteslokal i samma hus där restaurang Olarius är. Därefter hölls mötena i en lokal på Månstrålen 10, som Esbo stad hyrde och ställde till föreningarnas förfogande utan avgift. På dagen serverades där lunch åt pensionärer. Maten hämtades från Bolarskogs sjukhus. En dam från Esbo stads hemhjälp svarade för lokalen, serverade lunchen och kokade kaffet åt föreningarna samt diskade. Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos verkar i lokalen idag.

Efter hård press på de politiska beslutfattarna av vår medlem Marita Nordling började Esbo stad i medlet av 1990-talet planera ett servicehus i Olars. Min övertygelse är, att utan Marita skulle servicehuset inte ha byggts på många år. Alla pensionärs- och andra föreningar som sammankom i Olars var med och planerade mötesutrymmena. Staden var mycket lyhörd för föreningarnas önskemål. Själv var jag med på planeringsmötena och som medlem i en delegation som informerade de politiska partierna i fullmäktigehuset. I slutet på 1990-talet drog sig staden av ekonomiska orsaker tillbaka från servicehusprojektet och överlät projektet åt den privata Eläkekotisäätiö-pensionärsstiftelsen.

År 2001 blev servicehuset Silvermånen färdigt och Esbo stad gjorde ett avtal med Eläkekotisäätiö om att pensionärsklubbarna får hålla sina möten i huset. Staden svarar för kostnaderna. Från hösten 2001 har Olars pensionärer och Pensionärsföreningen i Olars rf. samt de finskspråkiga klubbarna haft sina möten i servicehuset. Eläkekotisäätiö försökte några år senare införa en avgift för att klubbarna får använda miniköket, men klubbarna vägrade kategoriskt att betala någon som helst avgift. Saken förföll.

År 1993 hade klubben 36 medlemmar och nu har den över 90 medlemmar. I början var Pensionärsföreningen i Olars rf större, men nu torde dess medlemsantal ha minskat.  

År 2000 ändrades Pensionärsklubben inom Olarssvenskar rf's namn till ”Olars pensionärer” bl.a. för att det ursprungliga namnet var onödigt långt och för att moderföreningen Olarssvenskar rf redan då hade upphört med sin verksamhet. Likaså var det missvisande att namnet slutade på ”rf” då klubben inte är en registrerad förening. En annan stor principiell förändring skedde i och med att klubben år 2001 anslöt sig till Esbo Svenska Pensionärer (ESP) och genom den till det riksomfattande Svenska pensionärsförbundet (SPF).
 

Olars pensionärers funktionärer

Då ungefär hälften av medlemmarna i Pensionärsklubben inom Olarssvenskar rf. år 1990 avgick från klubben, fortsatte den ursprungliga klubben under ledning av Feodor Sundqvist, som kallade sig klubbledare. Som sekreterare och kassör verkade hans hustru Ingrid. Andra funktionärer fanns inte.

Då Feodor och Ingrid år 1997 flyttade till Drumsö, valdes Lasse Lindström till klubbens ordförande. Hösten 1997 var Anna-Liisa Lindholm kaffevärdinna och efter henne övertog Yvonne Lindqvist uppdraget. Lasse var ordförande i två år. Pehr-Erik Bäckström var kassör, andra funktionärer fanns inte. Bengt Jusélius skötte medlemsförteckningen på sin dator.

Åren 1999-2007 var Pehr-Erik Bäckström ordförande. Yvonne fortsatte som kaffevärdinna i tillsammans 10 år (1998-2007). Andra funktionärer fanns inte. Åren 2002-2007 var Liisa Bäckström kaffevärdinna vid sidan av Yvonne. Nina Laitinen var kassör år 2006. Olle Smeds var ordförande 2007-2010, Karin Grünn år 2011 och Maj-Lis Ekqvist år 2012. Den nuvarande ordföranden Solveig Lindfors har varit ordförande sedan år 2013. 
 

Ordinarie- och pratmöten

De flesta pensionärsklubbarna i Esbo som hör till ESP har möten varannan vecka. Olars pensionärer har under hela sin tid haft möte varje vecka. Vartannat möte har varit programmöte och vartannat pratmöte. Från 2011 har klubbens nästan alla möten varit programmöten.

Orsaken till, att klubben har haft möten varje vecka är, att det finns många ensamma medlemmar som gärna kommer till klubben varje vecka för att dricka en kopp kaffe och för att prata med kamraterna.
 

Kaffeservering

Alla ESP-klubbar serverar kaffe på mötena. Olars pensionärer köper numera kaffet och kaffebrödet från Silvermånens restaurang. Tidigare kokade klubbens kaffevärdinnor kaffet, men ett nybygge ökade antalet hyresgäster i Silvermånen så mycket, att klubben inte mera har tillgång till miniköket där kaffet kokades. 
 

Vår- och höstprogram samt mötesannonser i Hufvudstadsbladet

Alla, både aktiva och passiva medlemmar får mötesprogrammet, ibland med ett brev om aktuella händelser i klubben. Brevet är värdefull information också för de passiva medlemmarna som på detta sätt är underrättade om vad som är på gång i klubben. Mötesprogrammet skickas som e-post åt de medlemmar som har dator. De övriga får programmet med posten. Varje möte annonseras också med en annons i Hbl. Tidigare publicerades föreningarnas mötesannonser varje dag i Hbl, men numera publiceras de bara på måndagarna. 
 

Medlemsavgiften

Klubben fastställer sin medlemsavgift på höstmötet och den inkasseras i början av följande år. Nuförtiden betalar många medlemmar sina medlems- och andra avgifterna direkt på klubbens bankkonto, vilket sparar kassörens arbete. 
 

Jullunchen

Från början av 1990-talet har jullunchen serverats i möteslokalen, på restauranger i Böle och i Olars samt åren 1999-2006 på Haikaranpesä i Gäddvik. År 2007 åts jullunchen på Servicehuset Silvermånen. Haikaranpesä var det populäraste, men också dyraste. På de senare åren har klubben ett par år haft sin jullunch på restaurant Sevilla i Hotell Garden i Hagalund och på Segelpaviljongen i Gäddvik.  Jullunchen har helt eller delvist subventionerats med kaffe- och lottopengar. En jullunch i Silvermånen på en vardag är billigare, men det är så prosaiskt att äta på sin "arbetsplats". 
 

Utfärder

Klubben har varje år gjort flere utfärder och teaterbesök, bl.a en vårutfärd varje år. De senaste åren har klubben gjort vårutfärden tillsammans med Esbovikens pensionärsklubb. På detta sätt har klubben fått bussen full. Klubben har i regel subventionerat utfärderna för sina medlemmar. 
 

Klubbens ekonomi

I början på 1990-talet hände det, att ordföranden ville samla klubbens pengar på hög. Medlemmarna  protesterade och ansåg, att alla pengar, förutom ett boägg på t.ex. 500 euro, skall spenderas till medlemmarnas bästa varje år. Så har också skett sedan dess. Klubben har använt sina pengar bl.a. till programkostnaderna och till att subventionera julluncherna och vårutfärderna. 
 

Lotto

Under klubbens hela verksamhetstid har medlemmarna spelat lotto på mötena. Lotto är populärt och en god inkomstkälla för klubben. Deltagaravgiften år 2014 är en euro per nummer. Dragningen sker så, att den första nummern som dras i den officiella lottodragningen på lördagskvällarna i tv:n är klubbens vinstnummer. Vinsterna är Ässä- och Casinolotter. 
 

Bingo

Klubbmedlemmarna har spelat det mycket populära Bingo några gånger i året.  Bräde, kulor,  blankettmodell och spelreglerna finns i klubbens skåp. Kulorna med tillhörande bräde är gjorda och donerade av vår medlem Selim Hednäs. 
 

Medlemsvärvning

Mötesannonserna i Hbl är viktiga för att klubben skall vara synlig för de svenskspråkiga pensionärerna. De viktigaste presumtiva medlemmarna är de nuvarande klubbmedlemmarnas vänner och bekanta. För att kunna sända informationsbrev kan man från Magistraten i Esbo köpa adresser på personer som t.ex. har svenska som modersmål, som har fyllt 63 år och som bor i Olarstrakten. Åren 2002 sände klubben ut 47 brev och fick 10 nya medlemmar. 

 

Esbo Svenska Pensionärer rf (ESP)

Esbo Svenska Pensionärer är en takorganisation för 9 oregistrerade svenskspråkiga pensionärsklubbar i Esbo. Medlemsantalet är ca 900. Föreningen har en styrelse där varje klubb har en representant som väljs på föreningens årsmöte i februari. Oftast är representanten klubbens ordförande, men även andra personer har representerat klubbarna. Solveig Lindfors representerar Olars pensionärer åren 2013-2014. Hennes ersättare var Carl-Göran Stén år 2013. Margareta Wikstedt är sedan år 2014 ersättare. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden i Servicehuset i Esbo centrum. ESP:s ordförande är Lasse Hoffman. 

Svenska pensionärsförbundet (SPF)

Alla medlemmar i ESP:s medlemsklubbar hör till det riksomfattande Svenska pensionärsförbundet rf. (SPF) vars medlemsantal är ca. 18.000. Medlemmarna får bl.a. förbundets tidskrift God Tid, som utkommer 9 gånger i året. Dessutom sköter förbundet om pensionärernas intressebevakning på riksnivå. Klubbens medlemsavgift till SPF ingår i den avgift klubben betalar till Esbo svenska pensionärer (ESP). SPF, ESP och klubbarna har egna hemsidor i Internet. 
 

Daghemmet Mymlan

Klubben har ett nära 25 år gammalt samarbete med Daghemmet Mymlan. Deras Lucia med tärnor och stjärngossar besöker oss i december och klubben besöker dem i maj. Samarbetet har varit gott och värdefullt för både Mymlan och klubben. Sedan år 1994 har klubben på mötena samlat pengar i en sparbössa för Mymlan.  Penninggåvan som Mymlan använder till att finansiera utfärder mm. har överräckts då vi har träffats i december och i maj. Föreståndarinna för Mymlan är Ingela Berglund. 
 

Esbo svenska församling

Olars pensionärer har ett gott förhållande till Esbo svenska församling. Kyrkoherdarna Henriksson och Rönnberg har besökt klubbens möten och klubbens medlemmar har deltagit i gudstjänster i Esbo domkyrka och i Olars kapell. Församlingen har också välvilligt stått till tjänst med utrymmen för Esbo svenska pensionärers möten.